ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์
  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

ประวัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537

 สภาพทั่วไป

สถานที่ตั้งอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าปลา ประมาณ 15 กิโลเมตร

เนื้อที่พื้นที่ในเขตดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดมีเนื้อที่ประมาณ 384.398 ตร.กม. หรือประมาณ 240,248.75 ไร่

ภูมิประเทศภูมิประเทศส่วนมากเป็นภูเขาประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นราบประมาณ 30% ของพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรอาศัยและทำกิน

 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าปลาห่างจากอำเภอท่าปลาโดยทางรถยนต์ 15 กม. ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทางรถยนต์ 45 กม. มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 384.398 ตารางกิโลเมตร หรือ 240,248.75ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลท่าแฝกอำเภอท่าปลา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลาและตำบลหาดงิ้วอำเภอเมือง

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด

 การแบ่งเขตการปกครอง

องค์การบริหารตำบลผาเลือด มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน
ครัวเรือน

รายชื่อผู้นำชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านผาเลือด

294

290

584

192

นายเกษมทองแตง

2

บ้านผาเลือด

163

189

352

97

นายธานิน  วันธิ

3

บ้านผาเต่าพัฒนา

220

255

475

134

นายวินัยพรหมอินทร์

4

บ้านปากห้วยฉลอง

252

266

518

199

นายอดิเรก  จันสะอาด

5

บ้านผาเต่าบำรุง

172

199

371

126

นายชินกรนวนทอง

6

บ้านผาเลือดใต้

236

258

494

152

นายทวี  ทองจันทร์

7

บ้านปากทับ

354

369

723

221

นายบำรุงหมื่นคีรี

8

บ้านห้วยเจริญ

456

437

893

290

นายเงินเพ็งจู

9

บ้านหาดหุ่ง

136

125

261

81

นายสวิงพันธุ์อินทร์

10

บ้านย่านดู่

492

459

951

588

นายลำจวนกันสี

11

บ้านซำบ้อ

382

369

751

231

นายสีวอนนวลดั้ว

12

บ้านห้วยสีเสียด

180

183

363

95

นายประจวบ ทองฟั้น

13

บ้านท้ายเขื่อน

109

107

216

64

นายเดช  ซ้อมจันทรา

รวม

3,446

3,506

6,952

2,470

 

               พื้นที่บริหารการปกครอง 384.398 ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 6,952 คน แยกเป็น ดังนี้ แยกเป็น ชาย 3,446 คน แยกเป็น หญิง 3,506 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 2,470 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 18.785 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2551 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,236


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561


 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
Tel : 0-5581-8256 ต่อ 20
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.